วิสัยทัศน์ พันธกิจ

         
 
         วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
      โรงเรียนบ้านคกไผ่ ต้องพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม
      นำความรู้สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประสานชุมชน           

    พันธกิจ

 เพื่อให้โรงเรียนบ้านคกไผ่ บรรลุด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  ตามพันธกิจดังต่อไปนี้

           1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอนุบาล 1 – 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานของสถานศึกษา

2. ปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนเป็นคนดี ยึดมั่นและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาครูด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน และนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาผู้เรียน

4. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และสะอาด สวยงาม

6. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเร้าความสนใจนักเรียน

 

 

Comments